แนวทางการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร All-in-One English
(การพัฒนาภาษาอังกฤษแบบองค์รวม)
ระดับปฐมวัย Level 1 – Level 3

พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียนในอนาคตและการสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีแบบองค์รวมให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ให้การศึกษาต้องคำนึงถึงบริษัท Vision On ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการด้านการวางแผนพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษา ได้พัฒนาหลักสูตร All-in-One English หรือ หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบองค์รวมอันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งหลักการอ่าน (Phonics and Rhymes) การออกเสียง (Pronunciation) คำศัพท์ (Vocabularies) และภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily English) ที่มุ่งเน้นปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีทักษะสำคัญ คือการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนที่ดีในอนาคตโดยมีแนวทางการจัดเนื้อหาการเรียนการสอนสำหรับช่วงชั้นปฐมวัย คือ อนุบาล 1-3 ดังต่อไปนี้1. หลักการอ่าน – Phonics Time

มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการอ่านพยัญชนะ สระ และประสมคำอย่างถูกต้อง โดยใช้หลัก Phonics ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาความสามารถทางภาษาสำหรับเด็กเล็กตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างพื้นฐานการอ่าน และการออกเสียงที่ดีให้กับผู้เรียนเพื่อการต่อยอดในอนาคต โดยเราได้พัฒนาทั้งแบบเรียน Phonics Time และแนวทางการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนและสอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาและแนวทางการเรียนการสอนของเรานั้นแบ่งออกเป็นสามระดับ คือ
Level 1
การเรียนรู้และฝึกฝนตัวอักษร A-Z (Letters and Sounds)  ด้วยการแนะนำให้ผู้เรียนได้รู้จักกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษ A-Z ซึ่งเป็นตัวอักษรที่มีทั้งเสียงสระ  และพยัญชนะโดยให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้และเข้าใจว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัวนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนที่สำคัญ คือ ภาพตัวอักษร(picture) ที่ใช้เพื่อการเขียน ชื่อตัวอักษร (name) ที่ใช้เพื่อการสะกดคำต่างๆ และเสียง (sound) ที่ใช้เพื่อการออกเสียง โดยผู้เรียน จะฝึกฝนองค์ประกอบทั้งสามไปพร้อมๆกัน
Level 2
การเรียนรู้รูปและเสียงของสระเสียงสั้น (Short Vowels) โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เสียงสระ a e i o u ที่เป็นสระเดี่ยว และเสียงสระเมื่อประสมกับตัวพยัญชนะที่เป็นตัวสะกด เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการประสมพยัญชนะและสระออกเป็นเสียงคำต่างๆ และสามารถอ่านคำพยางค์เดียวที่เป็นสระเสียงสั้นได้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สามารถอ่านและออกเสียงด้วยตัวเองได้ในอนาคต
Level  3
การเรียนรู้รูปและเสียงสระเสียงยาว (Long Vowels) และพยัญชนะประสม (Consonant Blends)  โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้สระเสียงยาว เช่น a_e i_e o_e เรียนรู้พยัญชนะประสม (Consonant Blends) เช่น bl cl gl gr เป็นต้น  และฝึกฝนการประสมสระกับตัวพยัญชนะ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านคำต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงคำของผู้เรียนให้สามารถอ่านได้ด้วยตัวเอง และนำไปสู่การพูดที่ดีในอนาคต

2. การอ่านออกเสียง (Read Aloud)

นอกจากการเรียนรู้หลักการประสมสระพยัญชนะ (Phonics Time) เพื่อออกเสียงคำต่างๆแล้ว หลักสูตรของเรายังเพิ่มการฝึกฝนผู้เรียน ในการอ่านออกเสียง (Read Aloud) โดยฝึกฝนให้ผู้เรียนอ่านประโยคสั้น และประโยคยาว ที่มีคำคล้องจองกัน (Rhymes) เพื่อสร้างและพัฒนา ทักษะที่จำเป็นอันจะนำไปสู่การออกเสียงที่ถูกต้องในอนาคต

3. คำศัพท์ (Vocabularies)

หลักสูตร All-in-One English แนะนำคำศัพท์เบื้องต้นให้กับผู้เรียนในวัยเด็กเล็กโดยใช้วิธีการเรียนรู้คำศัพท์และความหมายจากรูปภาพ (Vocabularies from Pictures) ซึ่งเป็นวิธีการสอนคำศัพท์ให้กับเด็กเล็กที่ใช้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้เรียนได้รับการฝึกฝนทั้งการออกเสียงและการจำภาพคำศัพท์ไปพร้อมๆกัน

4. ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (Introduction to Daily English)

เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนแบบองค์รวม หลักสูตร All-in-One ของเรายังได้บูรณาการการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเบื้องต้น โดยการใช้สื่อภาพและ เสียงเพลงจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา Super Simple Songs และ Super Simple Learning จากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถพัฒนาทักษะ ของผู้เรียนภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ TEFL (Teaching English as Foreign Language)

5. การเรียนรู้คำพิเศษด้วยภาพจำ (Sight Words)

นอกจากหลักการสอนอ่านด้วย Phonics แล้ว หลักสูตรการเรียนการสอนของเรายังได้ตระหนักถึงคำพิเศษในภาษาอังกฤษหลายคำที่มีหลักการออกเสียงต่างไปจากหลัก Phonics เช่น the are have here some could  เราจึงได้นำวิธีการสอนด้วยภาพจำ (Sight Words) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและๆอ่านคำเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง แนวทางการสอนดังกล่าวที่เรานำมาบูรณาการรวมกัน จะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน เพื่อการต่อยอดพัฒนาความสามารถด้านภาษาที่ดีในอนาคต

6. ถอดรหัสเสียงออกเป็นตัวอักษรอันเป็นพื้นฐาน

โฟนิคยังช่วยผู้เรียนถอดรหัสเสียงออกเป็นตัวอักษรอันเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการเขียน และจากงานวิจัยต่างประเทศ การอ่านจะช่วยพัฒนาสมอง และเด็กที่ฝึกอ่านมากจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กที่อ่านไม่ได้