ความรู้ (knowledge) เป็นปัจจัยสำคัญขั้นพื้นฐานของคนทุกคนในการดำเนินชีวิต และเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงและก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น การให้ความรู้และการพัฒนาความรู้ตั้งแต่ในวัยเยาว์ก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่ผู้ให้การศึกษาทุกท่านควรตระหนักถึง บริษัท วิชั่นออน จก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวอยู่เสมอ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ในวัยเยาว์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ใช้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในอนาคต

 

As we all realize, knowledge is one of the fundamental keys to all achievements and great success in our life and to the growth of our society. To give and develop knowledge of our children since the early ages is one of the most important things of which we all, as educators, should be aware. Vision On Co., Ltd., a team of professional educators, always realizes such important responsibilities and we develop effective educational programs for our learners to be knowledgeable and competent for their own future success and for the society’s development.