จากประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษามามากกว่า 20 ปี ได้พบว่าการที่เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร แม้จะเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานานนับสิบปี ตั้งแต่ชั้นประถม จนถึงอุดมศึกษา มักมีปัญหาที่พบเจอเช่น ฟังไม่รู้เรื่อง ออกเสียงไม่ถูกต้อง ไม่รู้คำศัพท์ ฯลฯ ทำให้ขาดความมั่นใจที่จะพูด และการติดต่อสื่อสาร
ทั้งนี้เหตุผลสำคัญเนื่องมาจากระบบการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศไทย มักจะเน้นการเรียนไวยากรณ์ เรียนรู้จากหนังสือตำรามากกว่าการฝึกฟังและการพูดสนทนาดังนั้นการฝึกฝนที่ถูกต้องตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความคุ้นกับการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

บริษัท วิชั้น ออน จำกัด จึงจัดทำหลักสูตร All -In -One English (หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบองค์รวม) สำหรับนักเรียนปฐมวัย โดยนำหลักสูตรของประเทศแคนาดามาพัฒนาให้เหมาะสมกับเด็กไทย

หลักสูตรนี้จะบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง• หลักการอ่าน (Phonics and Rhymes )• การออกเสียง (Pronunciation )แนวทางการสอนดังกล่าวที่เรานำมาบูรณาการรวมกันจะช่วยให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน เพื่อการต่อยอดพัฒนาความสามารถด้านภาษาที่ดีในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 − = 25